Wat is chemisch transport?

22 februari 2024
3 minuten
Arno Ermers

Chemische producten komen vaak voor in het begin van een bepaald productieproces. Hierdoor is de vraag naar chemische producten in fabrieken groot. Diverse producten die wij allemaal gebruiken zoals deodorant, plastic bekers, vloerbedekking of verf bevatten allemaal chemische producten in het begin van het productieproces. Om deze chemische producten bij diverse producties te krijgen, moeten deze chemische producten net als ieder ander product getransporteerd worden. Alleen gaat dit proces net iets anders in werking dan het transport van andere goederen.

Veiligheid voorop

Het vervoeren van chemische middelen of chemische producten kan niet zomaar. Omdat het chemische stoffen bevat, kunnen deze producten gevaarlijk zijn wanneer mens, dier of milieu ermee in contact komt. Daarom vraagt het transporteren van chemische middelen voor extra aandacht en zorgvuldigheid. Er zijn al eens ongelukken gebeurd bij het transport van chemische middelen. Hierbij kwam daadwerkelijk de veiligheid van mens en milieu in gevaar en waren de goederen niet langer meer bruikbaar. Daarom is het extra belangrijk dat het transport veilig verloopt.

Chemisch transport in Nederland

Nederland kent dagelijks honderdduizenden tonnen aan chemisch transport. Dit transport vindt op diverse manieren plaats. Nederland transporteert op nationaal vlak chemische middelen via pijpleidingen, over het water en via de weg. Bij internationaal transport is het transport via de lucht en over het water erg belangrijk om de chemische middelen op hun eindbestemming te krijgen. Om erop toe te zien dat het naleven van de regels voor het transport van chemische goederen goed en eerlijk verloopt, is er een inspectie in het leven geroepen. Deze inspectie heet Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze inspectie valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij houden de controle of al het chemische transport netjes volgens alle wetten verloopt.

ADR-akkoord

Naast controle door het ILT, is besloten een internationaal verdrag op de stellen voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg. Dit akkoord heet ADR. De afkorting ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route’ oftewel het Europees verdrag betreffende internationaal transport van gevaarlijke stoffen via de weg.
Het ADR valt onder de Verenigde Naties en omvat diverse eisen. Hierin staat onder meer wat de criteria zijn voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen, de transportvoorwaarden en wat de eisen zijn van verpakkingen van goederen en tanks. Daarnaast is in het ADR ook opgenomen wat de procedures zijn voor de verzending van chemische goederen inclusief welke etiketten hiervoor benodigd zijn en welke documenten meegeleverd moeten worden. Om ervoor te zorgen dat wij internationaal veilig chemisch transport aanbieden, zorgen wij voor ADR uitgerust materiaal, gecertificeerde chauffeurs en bieden wij de mogelijkheid tot geconditioneerd vervoer.

Wetgeving over chemisch transport in 2024

In 2024 is er nieuwe wetgeving ingevoerd met betrekking tot het transport van chemische stoffen. Deze wetgeving, genaamd de “Wetgeving Chemisch Transport 2024” (WCT2024), heeft als doel om de veiligheid en efficiëntie van het transport van chemische stoffen te verbeteren.

De WCT2024 bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude wetgeving. Zo zijn er nieuwe eisen voor de classificatie, verpakking en etikettering van chemische stoffen. Ook zijn er nieuwe regels voor het vervoer van chemische stoffen over de weg, het spoor, het water en door de lucht.

De WCT2024 is van toepassing op alle bedrijven die chemische stoffen transporteren. Dit zijn onder meer fabrikanten, importeurs, distributeurs en transporteurs. Bedrijven die chemische stoffen transporteren, moeten zich aan de eisen van de WCT2024 houden.

Belangrijke punten van de WCT2024

  • Nieuwe eisen voor de classificatie, verpakking en etikettering van chemische stoffen.
  • Nieuwe regels voor het vervoer van chemische stoffen over de weg, het spoor, het water en door de lucht.
  • Verplichte naleving van de eisen voor alle bedrijven die chemische stoffen transporteren.
Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.