Wat is ADR-transport?

5 maart 2024
2 minuten
Arno Ermers

ADR is een afkorting en staat voor Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route, ook bekend als ADR transport. Dit is een Europees verdrag wat is opgesteld voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen via het wegennet in Europa. Breed gezegd staat er in deze wet alle regels waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij internationaal chemische of gevaarlijke goederen willen vervoeren via de weg.

Het akkoord

Het ADR-akkoord is vastgesteld in 1957 in Genève onder toezicht van de UNECE en is officieel ingegaan op 29 januari 1968. Het akkoord is meerdere malen bijgewerkt en gewijzigd. De meest recente versie van het ADR-akkoord is op dit moment het ADR-akkoord uit 2021. Bij de overeenkomst zijn 53 landen aangesloten, waaronder ook Nederland. Nederland is aangesloten op 1 november 1963. De meeste Europese landen hebben het akkoord ondertekend, maar ook enkele Aziatische en Afrikaanse landen zijn inmiddels aangesloten bij het akkoord. Voorbeelden hiervan zijn Kazachstan, Marokko en Tunesië.

Het doel

Omdat chemisch transport erg gevaarlijk kan zijn en gebaat is bij grote zorgvuldigheid, is ervoor gekozen het ADR-akkoord in het leven te roepen. Hierbij wordt verwacht dat bij het invoeren van wetten en regels, het transport van gevaarlijke stoffen in Europa kwalitatief beter en veiliger zal verlopen.

Wat staat er in het ADR?

Het ADR bestaat uit meerdere bijlagen en documenten. Er zijn een aantal onderwerpen dat in het ADR is opgenomen en in het ADR wordt geregeld. Dat zijn:

  • Algemene voorschriften;
  • Classificatie;
  • Lijst van gevaarlijke goederen;
  • Voorschriften voor verpakkingen en tanks;
  • Procedures voor verzending;
  • Constructie en beproeving van verpakkingen en tanks;
  • Vervoer, laden, lossen en behandeling;
  • Bemanning, uitrusting en exploitatie en documentatie;
  • Constructie en goedkeuring van voertuigen.

 

Vrijstellingen van ADR

Er zijn door het ADR een aantal gevaarlijke goederen dat met de juiste vergunningen en documenten internationaal vervoerd mag worden. Toch zijn er ook een aantal chemische stoffen dat in bepaalde gevallen een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het ADR heeft.
Een voorbeeld hiervan is het door particulieren transporteren van gevaarlijke stoffen. Particulieren mogen namelijk gevaarlijke stoffen transporteren wat verpakt is door de detailhandel en bestemd is voor eigen gebruik. Wel moeten consumenten extra maatregelen treffen tegen lekkages en zit er een maximum hoeveelheid op het door particulieren vervoeren van gevaarlijke brandstoffen.
Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld met vrachtwagen transporteren van bepaalde gassen, het transport van bepaalde vloeibare brandstoffen en het transporteren van kleine hoeveelheden van bepaalde stoffen. Deze voorbeelden zijn ook een uitzondering en zijn gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van het ADR.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.